פעולות שיכולים נושים לנקוט בהליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל לשם גביית החובות המגיעים להם

תביעת חוב היא מסמך משפטי בו מפרט נושה בהליך פשיטת רגל או בהליך פירוק חברה את גובה החוב שלטענתו הוא נושה בחייב המצוי בפשיטת רגל או גובה החוב של חברה שבפירוק. ללא הגשת תביעת חוב במועד לא יוכל הנושה לקבל דיבידנד מקופת הנשייה של החייב בהליכי חדלות פירעון.

כל נושה שלחייב חוב כלפיו יכול להגיש במועדים הקבועים בחוק בעצמו או באמצעות בא כוחו תביעת חוב לממונה, בצירוף התצהיר הנלווה והמסמכים לביסוס תביעתו, באופן מקוון באתר ממו-נט.
עם קליטת תביעת חוב במערכת הממוחשבת של הממונה, ישלח למגיש תביעת החוב משוב מידי על קליטת החוב או אי קליטתה. במקביל, תועבר תביעת החוב באופן אוטומטי אל בעל התפקיד שמונה על ידי בית המשפט, לשם הכרעה בתביעת החוב. המערכת תוציא למגיש תביעת החוב הודעה בדבר זהות בעל התפקיד ופרטי ההתקשרות עימו. המערכת תנפק עוד למגיש תביעת החוב שם משתמש וסיסמה לשם מעקב נמשך ומקוון אחרי סטאטוס תביעת החוב שהגיש.

על מנת לבצע הליכים אשר יובילו לגביית החוב, נדרשת לעיתים השקעה מצד הנושה ופעלתנות רצופה מצד עורך דינו תוך דגש על נקיטת הליכים ממוקדים נגד החייב, מתן מידע לבעל התפקיד אודות נכסים של החייב.

חקירה כלכלית

תפקידה של ההוצאה לפועל הינה לאכוף את מימוש פסק הדין ולא לאסוף מידע אודות החייב. כדי שפעולות הנושה תהיינה ממוקדות ככל הניתן והוא לא יבזבז משאבים כספיים ואנרגטיים מיותרים, כאשר קיימת אינדיקציה להסתרת נכסים ו/או עיסוק והכנסות, מומלץ לפנות בד בבד עם פתיחת תיק ההוצל"פ/ חדל"פ, לחברת חקירות שתערוך חקירה כלכלית חסויה אודות הכנסות ונכסי החייב.
על החקירה לכלול בין היתר את הפרטים הבאים: כתובת, בעלות בנכסים (מקרקעין, רכב), האם החייב עושה שימוש ברכב אף אם אינו רשום על שמו, מקום עבודה (במקרה של חייב שכיר), לקוחות עיקריים (במקרה של חייב עצמאי), אורח חייו של החייב, תביעות שהוגשו נגד החייב ו/או ע"י החייב נגד אחרים וכו'.

איתור כתובתו של החייב

הליכי גבייה בהוצאה לפועל מתחילים במסירת אזהרה לחייב אחריה ניתן לפעול בפעולות אופרטיביות.
כתובת מגוריו של החייב ו/או כתובת עבודתו הינם בדרך כלל הנתון החשוב ביותר לנושה לצורך נקיטת הליכי גביה כגון הטלת עיקול והוצאת מיטלטלין שונים מבית החייב.

עיכוב יציאה מן הארץ

להבדיל מבקשה לעיכוב יציאה מהארץ המוגשת במסגרת תביעה בבית משפט, הרי שבהליכי הוצאה לפועל אין הגבלה לסכום המינימאלי של החוב בגינו ניתן לבקש עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב.
הצו יינתן בדרך כלל כאשר הנושה ישכנע את ראש ההוצאה לפועל כי החייב מתעתד לצאת את הארץ ולא לשוב אליה וכאשר אין בבעלות החייב נכסים אחרים מהם ניתן להיפרע.
למרות המגבלות והקשיים בהוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ, הרי שצו שכזה עשוי להוביל להסדר החוב כאשר החייב "ילכד" במעבר הגבול ויבקש לצאת מהר ככל הניתן.
יש להקפיד שצו עיכוב היציאה יהא בתוקפו כל עוד לא שולם מלוא החוב ללא "חלונות" שיאפשרו לחייב ניצול חלון כאמור לעזוב את הארץ.

עיקולים "ממוקדים

ניתן לבצע בהוצאה לפועל כנגד חייב "עיקולי צד ג'" הכוללים עיקולים בכל הבנקים, חברות הביטוח וקופות הגמל.
חייבים רבים ובעיקר כאלו שנגדם קיים תיק הוצאה לפועל, לא מחזיקים כספים בבנקים ולכן יתכן שדו"ח חקירה כלכלית יעלה אפשריות אחרות לעיקול כספים כגון אצל מעסיק (חייב שכיר), לקוחות (חייב עצמאי), או קרובי משפחה, אשר החייב משתמש בחשבונם לצורך פעילותו הכלכלית. עיקולים נוספים אותם ניתן לבצע הם עיקולים אצל חייבים של החייב, קרי, לקוחות של החייב החייבים לו כספים ומשלמים לו אותם. באם נודע לנושה כי החייב הגיש תביעה, או מנהל תיק הוצאה לפועל נגד צד שלישי, יכול הנושה להטיל עיקול אצל הצד השלישי ובכך למעשה לחייב אותו לשלם לו – לנושה – (ולא לחייב) את הכספים אותם הוא חב לחייב.

ניסיון התחמקות קלאסי שמסוכל לא פעם באמצעות חקירה הינו במקרה בו החייב יורש דירה אך לא מעביר אותה על שמו בטאבו החוקר מספק מידע על צו הירושה ובכך מתאפשר להטיל עיקול שמטרפד את מכירת הדירה ומאלץ את החייב לשלם את החוב.

איתור רכבים על שם החייב

קיימים חייבים, שאין בבעלותם רכב הרשום על שמם ונוהגים ברכבים הרשומים ע"ש קרובי משפחה ו/או חברים, תוך שלמעשה הבעלים הרשום של הרכב כלל אינו עושה בו שימוש בפועל והרכב משמש בעיקר את החייב.
במקרים שכאלה רשאי הנושה, לאחר שאסף מידע המצביע באופן חד משמעי כי החייב נוהג "מנהג בעלים" ברכב הרשום ע"ש אחר, לבקש מראש ההוצאה לפועל לעקל את הרכב תוך שיערך בירור ולאחר שיוכח כי אכן החייב הוא המשתמש העיקרי ברכב, יתכן שהרכב יעוקל ויימכר לטובת תשלום החוב.

איך לבצע הליך גביה אפקטיבי

על מנת לבצע הליך גבייה אפקטיבי נדרשת הערכה ובדיקה של היקף הנכסים של החייב שרק לאחריה ניתן לתת אומדן לגבי יכולת הגבייה. נושה פעיל אשר משקיע ממרצו ומכספו בנקיטת הליכים ייחודים, אינו מרפה, אוסף מידע ונוקט בהליכים נגד החייב באופן רציף, עשוי להביא בסופו של יום את החייב לשלם סכומים משמעותיים במידה שאותרו נכסים שלא גולו על ידי החייב.

תיקים שיש בהם כספים

אחת הדרכים העיקריות העומדות בפני חייב שתלויים כנגדו תיקי הוצל"פ מרובים ואין באפשרותו לפרוע את חובותיו בתיקים אלו, הינה לפנות לראש ההוצל"פ- לבקש להכריז עליו חייב מוגבל באמצעים, לאחד את כל התיקים בתיק איחוד אחד ולאפשר לו לשלם תשלום חודשי קבוע בכל תיקי ההוצל"פ אשר אוחדו, בהתאם ליכולתו הכספית אשר נקבעת על פי חקירת יכולת שנערכת לחייב ע"י ראש ההוצל"פ ו/או הזוכים מעת לעת.

מטבע הדברים, חייבים אלו, הפונים ומבקשים לאחד את תיקי

ההוצל"פ כנגדם ומבקשים להכריז עליהם חייבים מוגבלים באמצעים, הינם חייבים אשר או שמצבם הכלכלי אכן קשה או שהם מצליחים להערים על ראש הוצל"פ בחקירת היכולת, ביחס למצבם הכלכלי, כאשר הכלים העומדים לרשות ראש ההוצל"פ לבחון את מצבו הכלכלי האמיתי של החייב ובהיעדר שיתוף פעולה מצד הנושים, מוגבלים ביותר.

בנסיבות אלו, מרבית תיקי האיחוד הינם תיקים בסכומים גבוהים ביותר היכולים להגיע למאות אלפי שקלים, כאשר מאידך, יכולתו הכלכלית של החייב בתיקים אלו, על פי חקירת היכולת, הינה נמוכה ביותר ומאפשרת תשלום חודשי נמוך ביותר (בד"כ של כמה מאות שקלים) דבר אשר "מניב" לזוכים שקלים בודדים בלבד בכל אחד מהתיקים, לפי היקפם היחסי. אין זה פלא כי "הזוכים" בתיקי ההוצל"פ ובאי כוחם אשר כל "זכייתם" בתיקי ההוצל"פ מסתכמת במס' שקלים בודדים בחודש, לעומת חובות המסתכמים בעשרות ואף במאות אלפי שקלים, מתייאשים מהר מאד ומאבדים כל עניין בתיק, שכן התקבול בתיקי ההוצל"פ מסתכם בסכום זעום ביותר ואינו מצדיק את הטיפול בתיק.

כך נוצר מצב בו ממשיך החייב לשלם מידי חודש את אותו תשלום זעום בתיקי ההוצל"פ, אלא שהנושים אינם טורחים אפילו לבקש להעביר אליהם את התקבולים החודשיים וגם באי כוחם לא יטרחו להגיש בקשות חודשיות ללשכת ההוצל"פ להעברת הסכומים, מחוסר כדאיות.

היוזמה תמיד צריכה להיות מצידכם

ההוצאה לפועל אינה הגורם המפעיל את ההליכים, אלא הזוכים ובאי כוחם. ככל שהזוכים ובאי כוחם אינם נוקטים יוזמה, לשכת ההוצל"פ לא תעשה זאת במקומם.
במקרים מתאימים לכך למשל כאשר מדובר בחייבים שביצעו הענקות של נכסיהם לקרובי משפחה וכאשר סכום החוב מצדיק זאת, אין טעם להמשיך ולהשקיע מאמצים מרובים בהפעלת הליכי הוצל"פ כנגד חייבים, וניתן לשקול לפעול נגדם בהליכי כינוס נכסים ופשיטת רגל אשר לעיתים מעמידים בפני הנושים כלים יעילים יותר מאלה העומדים לרשותם בהליכי ההוצל"פ.

*אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני