נפתח לך תיק בהוצאה לפועל? מה עושים

נפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל בטענה שחזר לך שיק או שהוטל עיקול על חשבון הבנק שלך כתוצאה מחוב לרשות כלשהיא, מה עושים?

ברגע שהחובות אינם נפרעים הם עוברים למערכת האכיפה והגבייה בלשכות ההוצאה לפועל וצוברים ריביות מאד גבוהות -ריביות פיגורים המובילות את החייב לסחרור כלכלי.
על החייב יוטלו עיקולים והגבלות שלא יאפשרו המשך ניהול חיים תקין ונורמלי. כך למשל הוא עלול למצוא את עצמו בפני הגבלה על רישיון הנהיגה, עיקול משכורת, עיקול חשבון הבנק, צו עיכוב יציאה מהארץ ועיקול רכוש, זאת בנוסף לקבלת טלפונים בלתי פוסקים מהנושים ומהבנקים המביאים את החייב לתחושת חוסר אונים, פגיעה באיכות החיים, לייאוש ולחץ.

יצוין כי אדם שנפתח נגדו תיק הוצלפ בגין שיק/שטר, לא צריך להיבהל שכן עומדת לו האפשרות להגיש התנגדות במועדים הקבועים בחוק.
ראשית, על החייב לבדוק האם עומדות לו טענות הגנה, שאם כן, יוכל להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך 30 יום מיום קבלת האזהרה ללשכת ההוצאה לפועל בו הוגש הצ'ק.
טענות ההגנה האפשריות הינן למשל :

 1. מדובר בצ'ק בטחון שמועד פירעונו תלוי בהתקיים תנאי מסוים שלא קרה.
 2. החתימה על הצ'ק איננה שלו. כלומר, זויפה או שניתנה שלא ברשות.
 3. יש לבדוק האם ישנם פרטים מהותיים בשיק ששונו ללא הסכמתו.
 4. טענת "פרעתי"- טענה שנטענת במקרה בו שילמת כבר את הסכום שרשום על גבי הצ'ק או שמילא את התנאי בגינו נתן את הצ'ק מלכתחילה (צ'ק ביטחון).
 5. יש לזכור, כי במידה והחייב לא קיבל הודעה בגין חילול הצ'ק, לא ניתן לחייבו לפרוע אותו.
 6. כישלון תמורה- התמורה בגינה נתן החייב את הצ'ק לא הועברה לידו.

במידה וטענות ההגנה לא התקבלו, הרי שעל פי חוק צ'קים ללא כיסוי, חשבונו של מי שנתן צ'ק ללא כיסוי יוגבל למשך שנה, אם במהלך תקופה של 12 חודשים חזרו 10 צ'קים ללא כיסוי, והבנק החזירם בשל היעדר כיסוי מספיק.

הבנק יודיע בכתב על חשבון מוגבל או על לקוח מוגבל לכל אחד מאלה: למפקח, לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.
תחילת ההגבלה תהיה ביום שצוין בהודעה של הבנק או של המפקח, לפי העניין, שיהיה לפחות 15 ימים מיום שההודעה נשלחה אליך.
מהות ההגבלה הינה שהבנק לא יפתח חשבון ללקוח מוגבל וכי הבנק לא יפרע צ'ק שנמשך על חשבון מוגבל ולא יספק בנק טופסי שיקים למשיכה מחשבון מוגבל.

למרות האמור, הבנק רשאי לפרוע צ'ק במשך 15 ימים מתחילת ההגבלה ובלבד שהתאריך הנקוב בו הוא מוקדם מתאריך תחילת ההגבלה.

באם הודיע בנק בטעות על הגבלה, עליו לתקן את הטעות, להודיע על כך לבנק ישראל, וההגבלה תהיה בטלה. באם הודיע בנק בטעות על הגבלה, עליו לתקן את הטעות, להודיע על כך לבנק ישראל, וההגבלה תהיה בטלה.

הפתרון- הליך חדלות פירעון במסגרתו ניתן לקבל במקרים מתאימים צו הפטר

החוק החדש חוק חדלות פירעון שנחקק בשנת 2019 מקצר את התקופה שבמסגרתה ניתן לקבל הפטר בכפוף לחוק. החוק מעמיד במרכזו את שיקם החייב והחזרתו לחייבם הכלכליים זאת בצד אינטרס הנושים לקבל דיבידנד בגין החוב וכן לקצר ויעל את ההליכים ולהפוך אותם לשפוטים יותר.

כאשר מקבלים צו הפטר נמחקים החובות של החייב (פרט לחובות חריגים כגון מזונות או קנסות ) הוא יוצא לדרך חדשה נטולת חובות, עיקולים והגבלות.

ניהול חשבון בנק ללא עיקולים והגבלות

אחת הפעולות הראשונות שיכול ב שחשבון הבנק שלו עוקל או שננקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל הוא לבקש מבית משפט צו פתיחת הליכים המעכב את כל ההליכים אשר ננקטו כנגד החייב טרם הגשת בקשתו ומבטל את ההגבלות שהוטלו על היחיד במסגרת הליכי גבייה
צו פתיחת ההליכים הניתן, קובע גם את גובה התשלום החודשי של החייב. עם קבלת הצו לא ניתן להטיל על החייב עיקולים בגין חובות עבר והחייב זכאי לקבל את משכורתו במלואה, החייב יוכל לחדש את רישיון הנהיגה שלו, לפתוח חשבון בנק ואפילו לפתוח או להמשיך לנהל "עוסק מורשה" בכפוף לאישור הממונה והכול בכפוף להוראות החוק.

דוגמא להוראות שנכללו בצו פתיחת הליכים:

צו לפתיחת הליכים

לאחר שעיינתי בבקשת היחיד ובמסמכים המצורפים אליה אני מחליט/ה כדלהלן:

 1. מכוח סמכותי לפי סעיף 105 לחוק, אני מורה על מתן צו לפתיחת הליכים בעניינו של היחיד.
 2. מכוח סמכותי לפי סעיף 125 לחוק, אני מורה על מינוי עו"ד/רו"ח שפירא עופר, מספר רישיון: 16951 כנאמן ליישום הליכי חדלות פירעון של היחיד ומאשר/ת סמכויותיו/ה לפי המפורט בכתב המינוי ומורה לו לפעול על פי הוראות החוק.
 3. עם מתן צו זה, לפי סעיף 121 לחוק
  (א) מוקפאים ההליכים כנגד היחיד ולא ניתן לפתוח או להמשיך בכל הליך משפטי נגד היחיד אלא באישור נותן הצו. וכן לא ניתן לפתוח בהליכי גבייה של חובות עבר נגד היחיד או להמשיך בהליכי גביה שטרם הושלמו.
  (ב) מבוטלים העיקולים שהוטלו במסגרת הליכי הגביה, אם הוטלו, ובכלל זה על משכורתו של החייב אצל המעסיק, או על גמלאות או קצבאות שלהן זכאי החייב, או על חשבון העובר ושב המנוהל על שם החייב אליו מופקדת משכורתו החודשית; למעט עיקול שדינו כדין משכון לפי סעיף 12 א לפקודת המיסים (גבייה).
  (ג) מבוטלות כל ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי גביה, אם הוטלו, ובכלל זה הגבלה על רישיון הנהיגה של החייב".

חשוב לציין, כי יש מצבים בהם ניתן לעכב הליכים ולהסיר עיקולים והגבלות וזאת באמצעות התנהלות ישירה מול לשכות ההוצאה לפועל השונות עוד בטרם קבלת צו לפתיחת ההליכים.

בית המשפט ממנה עורך דין מטעמו המכונה "נאמן" שתפקידו לבדוק את התנהלותו הכלכלית של החייב וזאת באמצעות בדיקת הדוחות החודשיים של הוצאות והכנסות המוגשים ע"י החייב.
על החייב להראות שהוא עומד בדרישות ההליך ומשתף פעולה בהליך השיקום הכלכלי.

במידה והחייב התנהל בתום לב, שילם בזמן את צו התשלומים, לא יצר חובות חדשים או עשה העדפת נושים יוגש דוח חיובי אודותיו מטעם הנאמן דוח ממצאי בדיקה ובהמשך על ידי הממונה אשר ממליץ לבית המשפט צו שיוקם כלכלי ובהמשכו יכול ויינתן לחייב צו הפטר מחובתיו.

עם קבלת צו ההפטר החייב משאיר את צרותיו מאחור ומתחיל בחיים חדשים ללא חובות.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
מאמר זה מוגן בהתאם לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. המאמר מובא כשירות לציבור ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי פרטני